ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Всяка поръчка се преглежда от наш консултант, свързваме се чрез посочените в регистрационните данни телефон или мейл в рамките на 1 работен ден, за потвърждаване на конкретната поръчка и срока за доставка.
ПРЕГЛЕД НА СТОКАТА И РЕКЛАМАЦИЯ
1. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставка и предаване, в присъствието на Куриера. Ако тя има явни недостатъци, несъответствия, липси или има липсващи документи, изисквани от българското законодателство, Купувачът следва да уведоми за това незабавно Доставчика на посочените контакти и/или да откаже да приеме стоката. Ако Купучавът не уведоми Доставчика, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци, които се покриват от стандартните търговски гаранции/сертификати, и Купувачът губи право на последващи претенции.
2. Рекламацията и застраховката ще бъдат уважени само в присъствието на Куриера. Рекламацията се удостоверява със забележка в товарителницата на куриера. Изготвя се протокол, в който е описано констатираното състояние на пратката и опаковка й. В случай че Купувачът приеме пратката на своя отговорност и не предяви своите претенции пред Куриера, рекламацията може да се счете за недействителна.
3. Рекламации се приемат на адрес Република България, гр. София, ул. Оборище“ 78, e-mail vivamilva@abv.bg, мобилен телефон 0886 950 468.
ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР
1. Потребителят може да упражнява правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.
2. Правата на Потребителя във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки Договор за продажба. При упражняване на правата по Договора за продажба, Потребителят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение на които упражнява правата.
3. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения Договор за продажба в законово-регламентирания срок (14 дни), считано от датата на приемане на стоката от Потребителя или от трето лице, различно от Куриера и посочено от Потребителя или считано от датата на приемане на последната стока от Потребителят или трето лице, различно от Куриера и посочено от Потребителя, в случай, че Потребителят е поръчал много стоки с една Поръчка, които се доставят отделно.
4. Ако Купувачът се откаже от покупката си в законово-регламентирания срок (14 дни), следва да уведоми Продавача на посочените контакти и да върне стоката, като заплати транспорта за връщане, в нейната оригинална опаковка, с оригиналните етикети и документи, без индикации, че стоката е била употребявана, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин. На връщане и отказ не подлежат стоки, които не отговарят на тези условия. Потребителят се задължава да предостави на Доставчика документите, удостоверяващи покупката: копие от оригиналната фактура/касова бележка.
5. В случай на отказ, Потребителят се задължава да изпрати стоките на Доставчика не по-късно от 14 дни от датата, на която е упражнил правото си на отказ. В този случай, Доставчикът възстановява на Потребителя заплатената от него цена не по-късно от законово-регламентирания срок (14 дни), считано от датата, на която са получени стоките, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната трансакция, освен ако Потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство.
ПОКУПКА НА СТОКИ
1. Покупката на стоки от www.baniaideal.com става само след извършена Поръчка.
2. Поръчката на стоки от Продавача е възможна само след регистрация (вход в собствения профил) в www.baniaideal.com и предоставяне на необходимите данни.
3. Потребителят се задължава да не подава фиктивни или невалидни поръчки, да посочва точен адрес за доставка, имейл адрес за кореспонденция и телефон за връзка, а при направена валидна Поръчка да плати цената на заявената стока, както и разходите по доставката и плащането, в случай, че се дължат такива.
4. Потребителят може да преглежда стоките, техните характеристики и цени и да избира една или повече от предлаганите от Доставчика стоки и да ги добавя към списък (списъци) или в кошницата със стоки за покупка.
5. Потребителят се задължава да прегледа списъка в кошницата за пазаруване и да уточни необходимите количества на избраните стоки за покупка, за които да бъде сключен Договор за продажба.
6. Потребителят се задължава да потвърди желанието си за покупка и съгласието си да заплати на Доставчика цената за доставените стоки съгласно условията, описани в настоящите ОУ, като натисне бутона „Поръчай“, който се появява, след като първо е избрана поне една стока чрез бутона „Купи”.
7. При извършена Поръчка, Потребителят получава електронно съобщение относно приемането на Поръчката на посочения от него имейл адрес, като се посочва номерът на Поръчката, датата и часът, в който е направена Поръчката.
8. Потребителят може да откаже направена Поръчка, без да е необходимо да упоменава причини за отказа. Отказ или корекция на Поръчка, преди да бъде изпратена за доставка, може да се направи на телефон 0886 950 468 или чрез имейл до vivamilva@abv.bg. За да е валиден отказът, Потребителят трябва да предостави: двете си имена, с които е регистриран в Сайта, и номера на направената Поръчка и цената.
9. Чрез имейл или телефонно обаждане, Доставчикът ще информира Потребителя на всеки етап от статуса и изпълнението на Поръчката.
10. Договорът за продажба се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика.
11. Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на Договора за продажба могат да бъдат извършвани по електронен път, Приема се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на Сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителите при извършване на регистрация.
12. Доставчикът организира доставянето и прехвърлянето на собствеността на стоките на Купувача и гарантира качеството на продуктите, спазване правата на Потребителите, предвидени в законите на Република България. За неуредените в този документ случаи, се прилагат правилата на търговска продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.
13. Онлайн и телефонни консултации могат да бъдат извършвани в работното време на магазина, а именно: от понеделник до петък 09:00 – 18:00 часа, с изключение на официалните празници.